Windykacja należności w transporcie

Windykacja należności w transporcie

W transporcie, podobnie jak w innych branżach przedsiębiorcy uchylają się od zapłaty należności za wykonane usługi. Powstające zatory płatnicze negatywnie wpływają na prowadzenie firmy przez przewoźników a niejednokrotnie sprawiają, że firma traci płynność finansową a w skrajnych przypadkach konieczne jest zamknięcie działalności.

Jak odzyskać swoje należności?

Wielu przedsiębiorców unika wypełniania dokumentów, myśląc, że jest to zbędne. Niestety, w przypadku gdy kontrahent okaże się nieuczciwy, tylko wypełnione dokumenty pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie. Koniecznym jest więc co najmniej zlecenie transportowe, list przewozowy, faktura, jak również wezwanie do zapłaty.

Jeśli sprawy nie da się załatwić polubownie i wezwanie do zapłaty nie zrobi na naszym dłużniku wrażenia i nie wyrazi on chęci zapłaty długu, warto rozważyć wejście na drogę sądową.

Prawo przewozowe

Z ustawy z dnia 15.11.1984 r. prawo przewozowe wynikają dla firm transportowych co najmniej dwie ważne kwestie dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Art. 75 ust 1 i 2 w/w ustawy wskazują, iż dochodzenie roszczeń na podstawie ustawy przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Powyższe oznacza, że przed wystąpieniem na drogę postepowania sądowego koniecznym jest uprzednie wezwanie do zapłaty i odczekanie 3 miesięcy od doręczenia wezwania dłużnikowi.

Drugim obostrzeniem jakie przewiduje w/w ustawa jest krótki okres przedawnienia roszczeń wynoszący zaledwie rok (art. 77 ust. 1). Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia w którym powinna była nastąpić (w praktyce jest to dzień płatności wskazany na fakturze).

Powyższy krótki okres przedawnienia roszczeń wynika również z Konwencji CMR – Zgodnie z art. 32 roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, przedawniają się po upływie jednego roku.

Nie doprowadź do przedawnienia

Aby można było skutecznie wystąpić z roszczeniem na drogę sądową, musimy nie tylko nie dopuścić do przedawnienia – więc trzeba działać stosunkowo szybko – ale także  musi dojść do wyczerpania drogi reklamacji lub wezwania do zapłaty. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż terminy płatności w transporcie są wyjątkowo długie (do 60 dni) nie należy zwlekać z wezwaniem do zapłaty a następnie skierowaniem sprawy do sądu w sytuacji gdy kontrahent nie płaci w terminie.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – szybsze i tańsze złożenie pozwu

Wielu przedsiębiorców nie ma czasu ani środków na wizyty w Kancelarii Prawnej. Idealnym rozwiązaniem jest zlecenie kancelarii sprawy poprzez maila windykacja@kancelariapst.pl. Wystarczy załączyć skany dokumentów, opisać swoją sprawę, dokonać opłaty sądowej i listownie wysłać pełnomocnictwo. W odpowiedzi na maila skontaktujemy się z Państwem podając wynagrodzenie kancelarii za złożenie pozwu.

Opłata sądowa wynosi 1,25 % wartości dochodzonej kwoty, jednak nie mniej niż 30 zł. Radca prawny zajmie się przygotowaniem pozwu oraz złożeniem go w e-sądzie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie) w tzw. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Podczas prowadzenia sprawy są Państwo na bieżąco informowani na jakim etapie znajduje się sprawa.

W związku z przepisami prawa przewozowego niezbędnymi dokumentami do złożenia pozwu będą co najmniej zlecenie transportowe, faktura, list przewozowy i wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania do kontrahenta. Muszą również upłynąć 3 miesiące od doręczenia wezwania kontrahentowi.

Złożenie pozwu w postępowaniu zwykłym wymaga opłacenia aż 5 % dochodzonej przez nas kwoty. W postępowaniu prowadzonym przez e-sąd opłata jest znacznie niższa bo zaledwie 1,25 % dochodzonej kwoty, a przy tym nie wymaga kserowania dokumentów i składania ich w kilku egzemplarzach. Dopiero w przypadku przekazania sprawy do postępowanie zwykłego należy dokonać opłaty uzupełniającej  do 5% i załączyć wszystkie dokumenty. Dlatego też należy wskazywać tylko te dokumenty, których oryginały są w Państwa posiadaniu.

Jeżeli dłużnik, nawet pomimo otrzymania nakazu zapłaty nadal nie spłaca swojego długu, sprawę kierujemy do komornika. Reprezentujemy Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Kancelaria oprócz windykacji należności oferuje Państwu również reprezentowanie w sprawach:

  • uszkodzenia towaru,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia transportowego,
  • opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
  • reklamacji,
  • spraw z zakładami ubezpieczeń,
  • szkód komunikacyjnych,
  •  dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników,
  • sporów związanych z wykonywaniem umów przewozów i spedycji

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 665-831-265.