Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Przesłanką do oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, jest sytuacja w której dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z kolei okolicznościami niezależnymi od dłużnika, które przemawiają za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej jest przykładowo wzrost kursu waluty, w której została zaciągnięta pożyczka czy kredyt, utrata pracy dłużnika lub jego małżonka, pogorszenie się sytuacji zdrowotnej dłużnika lub osób mu najbliższych (małżonka, dzieci, wnuków, rodziców).

Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje tj m.in.:

  • wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka,
  • po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta,
  • upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję,
  • wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego,
  • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi.

Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką, jak również reprezentuje klientów w trakcie postępowania sądowego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 665-831-265.