Zakres działania

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i osób prawnych. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa obejmujących zastępstwo procesowe w każdej z nich:

PRAWO CYWILNE W TYM PRAWO SPADKOWE:
-sprawy odszkodowawcze związane m. in. z wypadkami komunikacyjnymi, szkodami osobowymi i majątkowymi,
-sprawy o ochronę dóbr osobistych,
-udział w negocjacjach,
-sporządzanie i analiza umów,
-ochrona własności i posiadania,
-sprawy o zasiedzenie, drogę konieczną,
-sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, obalenie testamentu, sprawy związane z zachowkiem

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:
-sprawy o rozwód, separację,
-podział majątku,
-alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władzę rodzicielską,
-ubezwłasnowolnienie,
-unieważnienie małżeństwa

PRAWO PRACY:
-sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę,
-odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
-sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
-sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
-sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy,
-reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH:
-przygotowywanie umów spółek, zmian dotyczących tychże umów,
-zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
-łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek prawa handlowego,
-przygotowywanie uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia,

PRAWO ADMINISTRACYJNE:
-reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej,
-odwołania od decyzji administracyjnych,
-reprezentowanie Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
-sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
-odwołania od decyzji urzędów skarbowych.

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:
-tworzenie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
-sporządzanie projektów umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, wdrożeniowych z zakresu IT,
-reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach naruszeń praw autorskich

PRAWO BUDOWLANE:
– tworzenie umów o roboty budowlane, analiza formalno-prawna umów,
– tworzenie umów o roboty budowlane z podwykonawcami,
– sporządzenie pozwów o zapłatę, kary umowne,
– reprezentacja Klienta w trakcie postepowań sądowych