E-sąd czyli elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU)

W dniu 1 stycznia 2010 r. doszło do zmian w procedurze cywilnej, dzięki którym możliwe stało się sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych za pośrednictwem „e-Sądu”. Skrót „e-Sąd” dotyczy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Wydział ten zajmuje się rozpoznawaniem spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj. Niezależnie od miejsca zamieszkania powoda, jak i pozwanego, właściwy jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Zalety jakie posiada Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania oraz  skrócenie czasu wydania nakazu. Opłata od pozwu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu podczas gdy w postępowaniu zwykłym wynosi 5 %. Kolejną korzyścią jest czas po którym sąd rozpoznaje sprawę i wydaje nakaz zapłaty. W e-Sądzie trwa to do ok. 6 tygodni podczas gdy sądy zwykłe wydają nakazy zapłaty nawet po kilku miesiącach. Oczekiwanie na klauzulę wykonalności również jest skrócone i wynosi około 4 tygodnie. Kolejną zaletą postępowania przed e-Sądem jest możliwość składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych, co w porównaniu do formy papierowej jest znacznie szybsze i przyśpiesza postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.  

Kancelaria oferuje składanie pozwów w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Złożenie pozwu za pośrednictwem naszej Kancelarii znacznie skróci czas od momentu złożenia pozwu do wydania nakazu zapłaty oraz złożenia wniosku egzekucyjnego do komornika. Klient jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie, co umożliwia dostęp Kancelarii do elektronicznych akt sprawy prowadzonej przed e-Sądem.

W sytuacji stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przez e-Sąd bądź wniesienia sprzeciwu przez pozwanego sprawa jest kierowana do sądu zwykłego według właściwości pozwanego. W takiej sytuacji Kancelaria nadal reprezentuje Klienta, podejmując niezbędne czynności w sprawie.

Aby zlecić Kancelarii złożenie pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym prosimy wypełnić formularz kontaktowy bądź przesłać na adres mailowy windykacja@kancelariapst.pl krótki opis sprawy i załączyć skany dokumentów z których wywodzą Państwo swoje roszczenie. Kancelaria niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

Więcej informacji pod numerem telefonu 665-831-265.