Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Przesłanką do oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, jest sytuacja w której dłużnik[…]